Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Hur mycket koldioxid släpper företag och industrier, bilar, bussar och lastbilar samt bostäder och fastigheter ut i Sverige? Och vad använder vi fossila bränslen till som ger upphov till utsläppen?

Vi börjar med utsläppen. Så här 👇 såg det ut i Sverige 2023.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industri14,74
Inrikes transporter13,75
Jordbruk6,44
El och fjärrvärme3,71
Arbetsmaskiner2,7
Produktanvändning1,25
Avfall0,9
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler0,72
Totalt44,22
Källa: Naturvårdsverket

Vad är koldioxidekvivalenter

Industri

De största industriella utsläppen kommer från järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt raffinaderier. De största utsläppskällorna är

  • Förbränning av industriella restgaser från koksverk samt järn- och stålproduktionsprocesser.
  • Användning av koks som reduktionsmedel i masugnar i järn- och stålindustrin.
  • Kalcinering av kalksten och dolomit vid cementproduktion i mineralindustri.
  • Förbränning av industriella restgaser i raffinaderier och diffusa utsläpp vid raffinaderier (exempelvis utsläpp från vätgasproduktion samt läckage från rörledningar).
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Järn- och stålindustri5,49
Mineralindustri (exkl. metaller)2,48
Raffinaderier samt distribution av olja och gas2,7
Övrig (gruvindustri. trävaruhandel m.m.)1,15
Kemiindustri1,2
Massa- och pappersindustri samt tryckerier0,82
Metallindustri (exkl. järn- och stål)0,71
Livsmedelsindustri0,2
Totalt14,74
Naturvårdsverket: Industri, utsläpp av växthusgaser

Inrikes transporter

Utsläppen från transporter kommer från förbränning av bensin och diesel för att driva fordon.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Personbilar8,24
Tunga lastbilar2,78
Lätta lastbilar1,39
Sjöfart0,7
Bussar0,19
Flyg0,3
Mopeder och motorcyklar0,08
Järnväg0,04
A-traktorer0,03
Totalt13,75
Källa: Naturvårdsverket: Inrikes transporter

Jordbruk

Utsläpp i jordbruket kommer från metan från djurens fodersmältning, metan och lustgas från stallgödsellagring samt lustgas och koldioxid från jordbruksmark.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Jordbruksmark2,53
Djurs fodersmältning3,32
Lagring av gödsel0,59
Totalt6,44
Källa: Naturvårdsverket: Jordbruk

El och fjärrvärme

Sopeldning (plast och annat avfall) står för mer än 80% av utsläppen från el och fjärrvärme.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Avfall och övrigt3,14
Fossila bränslen0,59
Energitorv0,11
Fast biobränsle0,18
Utsläpp från rökgasrening0
Totalt4,02
Källa: Naturvårdsverket: El och fjärrvärme

Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner utgörs av bränsledriva arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används bland annat för bygge och underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industri- och byggsektorn (inkl. vägarbeten)1,12
Jordbruk0,41
Skogsbruk0,36
Övriga (flygplatser. hamnar. m.m.)0,35
Kommersiella och offentliga verksamheter0,23
Hushåll0,18
Fiske0,05
Totalt2,7
Källa: Naturvårdsverket: Arbetsmaskiner

Lösningsmedel och övrig produktanvändning

Utsläppen av f-gaser uppstår vid läckage vid tillverkning, användning och skrotning av produkter såsom kylsystem, luftkonditionering, värmepumpar och isolering som innehåller gaserna, inte vid användningen av gaserna i sig.

Dessutom ingår koldioxidutsläpp från användning av smörjmedel, lösningsmedel och paraffin, samt mindre utsläpp av lustgas. Lösningsmedelsutsläpp kommer från till exempel användning av målarfärg.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Användning av fluorerade gaser i kylsystem…0,77
Lösningsmedelsanvändning0,37
Övrig produktanvändning (fyrverkerier, tobakrökning…)0,11
Totalt1,25
Källa: Naturvårdsverket: Lösningsmedel och övrig produktanvändning

Avfall

Utsläpp inom avfallssektorn kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Det uppstår även utsläpp från behandling av avloppsvatten och -slam, biologisk behandling av fast avfall samt från förbränning av farligt avfall (för destruktion, inte energiproduktion).

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Avfallsdeponier0,47
Behandling av avloppsvatten0,22
Förbränning av farligt avfall och krematorier0,12
Biologisk behandling av avfall0,1
Totalt0,9
Källa: Naturvårdsverket: Avfall

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

Utsläppen kommer från egen förbränning av bränslen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, inklusive lokaler i jordbruk och skogsbruk.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Kommersiella och offentliga lokaler0,31
Bostäder0,27
Jord- och skogsbrukslokaler0,14
Totalt0,72
Källa: Naturvårdsverket: Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

Energianvändning

Vad använder vi fossila bränslen till som orsakar koldioxidutsläpp? Vilka funktioner är det vi vill ersätta?

Energianvändning i industrin 2018

Terawattimmar (TWh)
Biobränslen55,67
El49,39
Kol och koks. inkl. koks- och masugnsgas13,13
Petroleumprodukter9,92
Övriga bränslen6,04
Naturgas och stadsgas3,84
Fjärrvärme3,43
Totalt141,42
Källa: Naturvårdsverket

Energianvändning i bostäder och lokaler 2016

Vi använder energi för att värma bostäder och lokaler, för att värma vatten och producera el.

Terawattimmar (TWh)
Fjärrvärme46,3
Elvärme20,9
Biobränsle11,4
Olja1,1
Gas0,8
Totalt80,5
Källa: Naturvårdsverket

Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar 2019

Liter per 100 kilometer
Bensin5,8
Diesel5,2
Totalt11
Källa: Naturvårdsverket

Eltillförsel 2020

Terawattimmar (TWh)
Vattenkraft72
Vindkraft27
Solenergi1
Kärnkraft47
Värmekraft13
Totalt160
Källa: SCB