Utsläpp av växthusgaser i Sverige

Hur mycket koldioxid släpper företag och industrier, bilar, bussar och lastbilar samt bostäder och fastigheter ut i Sverige? Och vad använder vi fossila bränslen till som ger upphov till utsläppen?

Vi börjar med utsläppen. Så här 👇 såg det ut i Sverige 2021.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industri15,74
Inrikes transporter15,06
Utrikes transporter9,2
Jordbruk6,94
El och fjärrvärme4
Arbetsmaskiner3,31
Lösningsmedel och övrig produktanvändning1,35
Avfall0,95
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler0,65
Totalt57,3
Källa: Naturvårdsverket

Vad är koldioxidekvivalenter

Industri

De största industriella utsläppen kommer från järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt raffinaderier. De största utsläppskällorna är

  • Förbränning av industriella restgaser från koksverk samt järn- och stålproduktionsprocesser.
  • Användning av koks som reduktionsmedel i masugnar i järn- och stålindustrin.
  • Kalcinering av kalksten och dolomit vid cementproduktion i mineralindustri.
  • Förbränning av industriella restgaser i raffinaderier och diffusa utsläpp vid raffinaderier (exempelvis utsläpp från vätgasproduktion samt läckage från rörledningar).
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Järn- och stålindustri5,78
Mineralindustri (exkl. metaller)2,72
Raffinaderier samt distribution av olja och gas2,82
Övrig (gruvindustri. trävaruhandel m.m.)1,14
Kemiindustri1,39
Massa- och pappersindustri samt tryckerier0,82
Metallindustri (exkl. järn- och stål)0,77
Livsmedelsindustri0,27
Totalt 202115,72
Naturvårdsverket: Industri, utsläpp av växthusgaser

Inrikes transporter

Utsläppen från transporter kommer från förbränning av bensin och diesel för att driva fordon.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Personbilar9,35
Tunga lastbilar3,17
Lätta lastbilar1,37
Sjöfart0,64
Bussar0,19
Flyg0,19
Mopeder och motorcyklar0,1
Järnväg0,05
Totalt15,06
Källa: Naturvårdsverket

Utrikes transporter

Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart och flyg, även kallad internationell bunkring.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Utrikes flyg1
Utrikes sjöfart8,08
Totalt9,08
Källa: Naturvårdsverket

Jordbruk

Utsläpp i jordbruket kommer från metan från djurens fodersmältning, metan och lustgas från stallgödsellagring samt lustgas och koldioxid från jordbruksmark.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Jordbruksmark3,4
Djurs fodersmältning2,95
Lagring av gödsel0,59
Totalt6,94
Källa: Naturvårdsverket

El och fjärrvärme

Sopeldning (plast och annat avfall) står för mer än 80% av utsläppen från el och fjärrvärme.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Avfall och övrigt2,92
Fossila bränslen0,66
Energitorv0,21
Fast biobränsle0,23
Utsläpp från rökgasrening0,01
Totalt4
Källa: Naturvårdsverket

Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner utgörs av bränsledriva arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används bland annat för bygge och underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Industri- och byggsektorn (inkl. vägarbeten)1,3
Jordbruk0,51
Skogsbruk0,45
Övriga (flygplatser. hamnar. m.m.)0,38
Kommersiella och offentliga verksamheter0,31
Hushåll0,32
Fiske0,08
Totalt3,35
Källa: Naturvårdsverket

Lösningsmedel och övrig produktanvändning

Utsläppen av f-gaser uppstår vid läckage vid tillverkning, användning och skrotning av produkter såsom kylsystem, luftkonditionering, värmepumpar och isolering som innehåller gaserna, inte vid användningen av gaserna i sig.

Dessutom ingår koldioxidutsläpp från användning av smörjmedel, lösningsmedel och paraffin, samt mindre utsläpp av lustgas. Lösningsmedelsutsläpp kommer från till exempel användning av målarfärg.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Användning av fluorerade gaser i kylsystem…0,89
Paraffin- och smörjmedelsanvändning0,19
Lösningsmedelsanvändning0,15
Övrig produktanvändning (fyrverkerier, tobakrökning…)0,12
Totalt1,35
Källa: Naturvårdsverket

Avfall

Utsläpp inom avfallssektorn kommer främst från deponier och deras utsläpp av metan. Det uppstår även utsläpp från behandling av avloppsvatten och -slam, biologisk behandling av fast avfall samt från förbränning av farligt avfall (för destruktion, inte energiproduktion).

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Avfallsdeponier0,49
Behandling av avloppsvatten0,24
Förbränning av farligt avfall och krematorier0,13
Biologisk behandling av avfall0,09
Totalt0,95
Källa: Naturvårdsverket

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

Utsläppen kommer från egen förbränning av bränslen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, inklusive lokaler i jordbruk och skogsbruk.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Kommersiella och offentliga lokaler0,35
Bostäder0,2
Jord- och skogsbrukslokaler0,1
Totalt0,65
Källa: Naturvårdsverket

Energianvändning

Vad använder vi fossila bränslen till som orsakar koldioxidutsläpp? Vilka funktioner är det vi vill ersätta?

Energianvändning i industrin 2018

Terawattimmar (TWh)
Biobränslen55,67
El49,39
Kol och koks. inkl. koks- och masugnsgas13,13
Petroleumprodukter9,92
Övriga bränslen6,04
Naturgas och stadsgas3,84
Fjärrvärme3,43
Totalt141,42
Källa: Naturvårdsverket

Energianvändning i bostäder och lokaler 2016

Vi använder energi för att värma bostäder och lokaler, för att värma vatten och producera el.

Terawattimmar (TWh)
Fjärrvärme46,3
Elvärme20,9
Biobränsle11,4
Olja1,1
Gas0,8
Totalt80,5
Källa: Naturvårdsverket

Bränsleanvändning för bensin- och dieselbilar 2019

Liter per 100 kilometer
Bensin5,8
Diesel5,2
Totalt11
Källa: Naturvårdsverket

Eltillförsel 2020

Terawattimmar (TWh)
Vattenkraft72
Vindkraft27
Solenergi1
Kärnkraft47
Värmekraft13
Totalt160
Källa: SCB