Vart ska vi

Klimatkrisen är avvärjd och naturen tillfrisknar. Utsläppsnivåerna är positiva och atmosfären kyls långsamt ner. Sjöar och hav är friska. Luften vi andas är ren. Regn faller regelbundet. 

Vi lever ett friare liv. Hushållens kostnader för el och värme är förutsägbara. Både industri och hushåll är fria från beroendet av bränslen, operatörer och elnät.

Sverige har 25% solenergi, 30% vindkraft och batterier i flera miljoner hushåll och fordon.

Ur Ett friare liv

Elförbrukning

Inrikes transporter

Bilar, bussar, lätta och tunga lastbilar, mopeder och motorcyklar samt stora och små båtar drivs med el. Godstransporter sker i hög utsträckning med tåg.

Batterier är nyckeln till omställningen från bensin och diesel till elektricitet. Batterierna laddas med elektricitet från solenergi, vindkraft, vattenkraft och ja även kärnkraft.

  • Den eldrivna svenska personbilsflottan använder 12 terawattimmar elektricitet per år.
  • Lätta lastbilar 4 terawattimmar
  • Tunga lastbilar 12 terawattimmar
  • Motorcyklar, mopeder, bussar 6 terawattimmar

Uppskattningar baserade på information från SOU 2021:48 och Vattenfall

Transporternas totala elförbrukning om 5 år

34 terawattimmar (TWh)

Industri

Järn- och stålindustri drivs med vätgas som produceras med elektricitet från solenergi, vindkraft och vattenkraft. Elförbrukning 40 terawattimmar.

Mineralindustrin har gått över till cementproduktion med elektricitet från solenergi, vindkraft och vattenkraft, direktreduktion av järn med hjälp av vätgas samt eldrivna transporter och maskiner. Digitalisering effektiviserar bränsle- och energiåtgång. Elförbrukning 15 terawattimmar.

Gruvindustri, trävaruhandel med. Elförbrukning 40 terawattimmar.

Kemiindustri. Elförbrukning 40 terawattimmar.

Massa- och pappersindustri samt tryckerier Elförbrukning 66 terawattimmar.

Metallindustri. Elförbrukning 7 terawattimmar.

Livsmedelsindustri. Elförbrukning 5 terawattimmar.

Uppskattningar baserade på information från IVA, Energimyndigheten (pdf) och Jernkontoret.

Industrins totala elförbrukning om 5 år

213 terawattimmar (TWh)

Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner utgörs av eldrivna arbetsredskap, däribland traktorer, kranar, grävmaskiner, gräsklippare, motorsågar och snöskotrar. Arbetsmaskinerna används bland annat för bygge och underhåll av vägar, bostäder och lokaler, men även för arbete inom industri, jord- och skogsbruk och fiske.

Batterier är nyckeln till omställningen av arbetsmaskiner från bensin och diesel till elektricitet.

Arbetsmaskinernas totala elförbrukning om 5 år

8 terawattimmar (TWh)

Uppskattning baserad på information från SOU 2021:48

Skogsbruk, jordbruk, avfall och fjärrvärme

Elförbrukning för skogsbruk, jordbruk, avfall och fjärrvärme är 9 terawattimmar (TWh).

Sammanfattning

Totalt kommer svenskarna förbruka 264 terawattimmar elektricitet.

Elproduktion om 5 år

Terawattimmar (TWh)
Vindkraft95
Solenergi37
Vattenkraft72
Kärnkraft47
Kraftvärme13
Totalt264

Uppskattning baserad på information från SCB

Utgångspunkt 2020

Sveriges elproduktion- 160 TWh

… 5 år senare

Efter fem år producerar vi 264 terawattimmar, alltså 104 terawattimmar mer än 2020. Av dessa kommer 36 terawattimmar från solpaneler och 68 terawattimmar från vindkraftverk.

Energilagring

För att försörja Sverige med elektricitet på vintern, kvällar, nätter och när det inte blåser behöver vi lagra energi. Sverige har redan ett enormt batteri i form av vattenkraften som genererar 65 TWh elektricitet per år.

104 terawattimmar elektricitet från vindkraft och solenergi förutsätter en lagringskapacitet på 6,9 terawattimmar och vi behöver 4 700 000 batterier med en lagringskapacitet på 1400 kilowattimmar.

Batterier

Vi har även andra anledningar att investera i batterilagring.

  • Minskar behovet av elöverföring från norr till söder och göra hushållen mindre utsatta för prishöjningar.
  • Balanserar elnätet med lokal lagring (minskar behovet att bygga ut elnätet) och jämna ut flaskhalsar.
  • Ökar hushållens oberoende av elpriser, elnät och operatörer
  • Ökar landets oberoende av el och värme från andra länder och aktörer

I Ett friare liv beskriver vi vad lokal generering och lagring av elektricitet innebär.