Hur fri energi blir billigare än olja

Småskalig, fri energi (som solpaneler och batterilagring) fortsätter att sjunka i pris. De senaste trettio åren har denna prisutveckling skett utan avbrott, ett enastående faktum och en tydlig bild av den framtid vi rör oss mot.

Hur är det möjligt? Vad är det som får kostnaderna för dessa energiverktyg att sjunka? I två ord, ändamålsenlig storlek. Ändamålsenlig storlek innebär att elproduktion och lagring anpassas till verkliga förhållanden, till den verklighet där energin används. Fri energi är skräddarsydd energi.

Detta sker på fem sätt

  1. Lägre och delade omkostnader
  2. Låga distributionskostnader
  3. Inga distributionsförluster
  4. Förutsägbar teknik
  5. Massproduktion

Lägre och delade omkostnader

Halva din elräkning består av omkostnader för det nationella elnätet och storskalig elproduktion; överföringsledningar, transformatorer, kablar, mätare, faktureringssystem, kontorspersonal med mera. I motsats till dessa tjänar företag som säljer solpaneler mer ju lägre omkostnader de har.

Låga distributionskostnader

Distribution av solpaneler, hushållsbatterier och andra energiverktyg är engångskostnader som lämpligen görs med eldrivna transportmedel som tåg och självkörande lastbilar. Kostnaderna för detta är väsentligt lägre än att skapa och underhålla jättelika elnät.

Inga distributionsförluster

Eftersom elektriciteten från fria energiverktyg används på samma plats som den genereras är distributionsförlusterna nära noll. Jämför med centraliserade kraftjättar där distributionsförluster ofta står för mer än halva kostnaden.

Förutsägbar teknik

Energiverktyg som säljs direkt till konsumenter är mycket mer tillförlitliga och förutsägbara än de storskaliga, centraliserade och komplexa system vi levt med på nittonhundratalet. Enkel teknik som solpaneler kan bytas ut på en eftermiddag eller lagas av supporttekniker. Hushållen behöver dessutom ingen reservkraft annat än hushållsbatteriet eller kvarterets gemensamma batterilagring. Detta innebär en stor besparing jämfört med kostnaden för operatörernas gigantiska reservsystem.

Massproduktion

I takt med att marknaden för batterier och solpaneler växer sjunker priserna. Anledningen är att företagen lär sig producera med högre effektivitet och kapacitet kombinerat med snabbare produktionsflöden. Vi ser denna kostnadsutveckling i varje priskurva för solenergi, vindkraft och batterier de senaste årtiondena.

Vi rör oss mot en värld där energin produceras, distribueras och lagras närmare sin slutanvändning. Fri energi är mer ändamålsenlig eftersom storleken anpassas till specifika, lokala förhållanden, till hushållens ekonomi och människors konkreta behov. Vi får skräddarsydda lösningar som är flexibla och som snabbt kan anpassas till en förändrad verklighet.

Bildkälla Wikipedia Commons

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *