Ett friare liv

Omställningen från fossila bränslen till solenergi, vindkraft och energilagring innebär en frigörelse. Med lokal elproduktion och lagring får hushåll och bostadskvarter större inflytande över el och värme. Beroendet av bränslen minskar och därmed av eloperatörer och det nationella elnätet. Så kan vi stärka demokratin, lokalt, nationellt och globalt.

Förutsägbarhet och kontroll

Vindkraftverk, solpaneler och hushållsbatterier är produkter med ett fast och förutsägbart pris till skillnad från energi från fossila bränslen som du betalat för baserat på användning. Den elmarknad vi just öppnat dörrarna till är en konsumentmarknad med energiverktyg, fundamentalt annorlunda än de fossila bränslen som dominerade 1900-talet. Förutsägbarhet innebär att vi kan planera våra liv, fria att bedöma alternativ utifrån kunskap och klarhet.

Människors kontroll över energianvändningen ökar vilket öppnar för samarbeten, mellan grannar, mellan bilister och hushåll, att dela och fördela. Vi har bättre möjlighet att skapa egna lösningar, hur stor mängd el vi sparar som backup, automatiserade verktyg, tidsstyrd användning, överföring mellan batteridriven inredning med mera. 

Frisk luft

Luften är friskare på grund av minskade utsläpp. Människor som tidigare skulle ha dött av luftföroreningar lever friska liv och många som lidit av andningsbesvär är nu fria att leva ett rörligare liv. Vi lever alla med friskare luft i en friskare natur.

Säkerhet

Energiomställningen innebär ökad säkerhet för svenskarna, på flera sätt.

Säkerhetspolitiska hot minskar när elproduktionen är utspridd över landets bostadskvarter, på kontorshus och i industriområden istället för ett fåtal jättelika kraftverk. Risken är mindre att ett land försöker utpressa Sverige med hot om strypt el- och värmetillförsel.

Omställningen innebär också att vi stärker vår egen och våra grannars demokrati. Beroendet av kol, olja och gas försvagar oss och gör oss sårbara. Fri energi ökar vårt oberoende, stärker vår självkänsla och vår handlingsfrihet.

Med lokal lagring är tillgången till elektricitet säkrare. Strömavbrott har inte längre någon praktisk effekt och grannsamverkan gör försörjningen ännu säkrare. Går strömmen i ett hus fungerar grannbyggnaden som backup. Lagring innebär också att vi kan tillverka när elen är billigast och mest tillgänglig.

En säkrare och mer förutsägbar energiförsörjning gör människor friare. Vi planerar våra liv och kontrollerar hur och när el och värme används. Vi hjälper och tar ansvar för varandra. Vi förgiftar inte längre naturen med utsläpp utan lever friskare och friare liv.

2 kommentarer

Lägg till din

Lämna ett svar