Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2021

Naturvårdsverket har publicerat preliminära data om Sveriges utsläpp av växthusgaser 2021. Både transporter och industri har minskat sina utsläpp från innan pandemin men transporterna står för en större minskning. Förutsatt att siffrorna stämmer har industrins utsläpp passerat inrikes transporter som den enskilt största utsläppskällan. En tolkning är att svenskarnas skifte från bensin- och dieselfordon till eldrift lett till minskade utsläpp.

Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Inrikes transporter15,06
Industri15,65
Utrikes transporter9,2
Jordbruk6,94
El och fjärrvärme3,98
Arbetsmaskiner3,31
Lösningsmedel och övrig produktanvändning1,44
Avfall0,98
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler0,65
Totalt57,21
Källa: Naturvårdsverket

1 kommentar

Lägg till din

Lämna ett svar