Vindkraftpark utanför Hallands kust godkänd

OX2 söker tillstånd för en vindkraftpark i Kattegatt utanför Hallands kust med en kapacitet att generera 6-7 terawattimmar elektricitet per år, alltså nära fem procent av Sveriges totala elproduktion. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg sa på senaste mötet ja till bygget (betalvägg).

OX2 planerar en etablering av en vindpark till havs i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. Vindparken benämns Galatea-Galene efter två grekiska havsnymfer och består av två delområden belägna cirka 25 km utanför Falkenberg och Varberg. Vindparken förväntas kunna generera ca 6-7 TWh förnybar el, vilket motsvarar elkonsumtionen för drygt en miljon hushåll.

OX2: Galatea-Galene

Vindkraftssatsningen i Kattegatt är speciell inte bara på grund av sin storlek. I samarbete med företagen Kobb och Nordic Seafarm, båda inriktade på växtbaserad mat från havsfloran, inbegriper projektet även en tångodling. Samarbetet är ett test av storskalig odling av tång för att användas som matråvara i butiker och på restauranger.

Tångodlingen tar upp koldioxid från övergödning som kväve och fosfor ur havet och cirkuleras tillbaka till land som livsmedel.

OX2 tecknar avsiktsförklaringar för storskalig odling av tång vid vindpark utanför Hallands kust

Fri energi som vindkraft kan ge människor ett friare liv men bara om vi lär oss ta ansvar för våra handlingar. Att använda mark och vatten så att växt- och djurliv frodas ingår i vår uppgift. Varje del av vårt samhälle ska vara en del av ett fungerande kretslopp. Att använda det exploaterade vattnet vid Hallands kust för tångodling såväl som vindkraft är ett exempel på det.

Lämna ett svar