Batterier och solenergi ökar stadsdelarnas flexibilitet

Vad händer

När delar av elnätet i Stockholm gick ner i slutet av april tog Svenska Kraftnät emot energi från ett par hundra aggregerade hushållsbatterier.

Kontext

En serie tekniska fel och misstag på morgonen onsdag den 26 april ledde till kortslutning och stora störningar i Stockholms kraftnät med följd att tunnelbanan, hushåll och Forsmarks båda kärnkraftverk slogs ut. Som en del i arbetet för att återgå till normal drift valde frekvensreserven att nyttja företaget CheckWatts virtuella nätverk.

CheckWatt har byggt ett system med distribuerade noder som möter reservmarknaderna. En tjänst erbjuder hushåll med egna batterilager betalt för att stödja elsystemet genom att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently. Totalt kan CheckWatt aggregera några tusen batteriers kapacitet.

Det faktum att frekvensreservens algoritmer automatiskt valde aggregerade villabatterier framför andra klassiska reserver är kanske ett tecken i skyn. Det fanns trots allt fortfarande kvar 7600 MW oanvända bud att välja reservkraft från.

Second Opinion: Småbatterier bidrog till att rädda elsystemet

Vad har det för betydelse

Batterisamarbeten och flexmarknader kommer kunna bidra till att hantera både kraftledningshaverier, intermittent vindkraft och solenergi.

Sveriges elkonsumtion har legat på runt 140 TWh per år sedan 80-talet. Det som nu förutspås är dock en radikal ökning till minst det dubbla. Merparten av den här produktionen kommer ske från solkraft och vindkraft. 
–För att anpassa denna intermittenta produktion till konsumtionskurvan så kommer det krävas stora volymer med energilager, batterier men även andra teknologier som vätgas, olika former av termiska lager eller fl ödesbatterier. En stor fördel med detta är att sådana här lager samtidigt kommer kunna fungera för att jämna ut lasten på ledningar och transformatorer i elnätet. Det här innebär stora besparingar för samhället då en fullständig nätutbyggnad skulle kosta mycket och dessutom ta för lång tid, säger Dan Eric Archer. 

Energinyheter.se: Smarta batterilagringslösningar kan fylla en nyckelroll i framtidens energisystem

Vad kan du göra

Om du har ett hembatteri kan du bli partner med CheckWatt och bidra till att balansera elnätet och öka friheten för dig själv och lokalsamhället.

I nyheterna

1 kommentar

Lägg till din

[…] I april i år slogs tunnelbanan och stora delar av Stockholms elnät ut på grund av tekniska fel men företaget CheckWatts batterisamarbete agerade reserv och kunde återställa elektricitet till många av huvudstadens hushåll. 25 augusti användes samma teknik när kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 plötsligt stängdes ner. Sammanlänkade batterier bidrog med 12 megawatt med följden att elnätet med viss begränsning kunde fortsätta fungera. […]

Lämna ett svar