Hur Sverige kan möta mineralbehov med cirkulära flöden

Vad händer

Ingenjörsvetenskapsakademin har tagit fram en rapport om hur Sverige kan möta ökade behov av metaller och mineraler med cirkulära processer och system.

Kontext

För att producera mer elektricitet utan utsläpp behöver vi mer metaller och mineraler till vindkraftverk, elbilar, solceller och batterilager.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer kräva enorma mängder kritiska metaller och mineral. Bättre återvinning från uttjänta produkter är en viktig pusselbit för att klara utmaningen, men regelverk och synen på avfall behöver förändras. Politiker på nationell och europeisk nivå behöver agera för att driva på utvecklingen och undanröja hinder för cirkularitet.

IVA: Rapport: Cirkulära flöden för att möta ökade behov av metaller och mineral

Vi behöver utveckla cirkulära processer där vi materialåtervinner metaller och mineraler som finns i använda produkter. Vi behöver också stimulera framväxten av marknader för återvunnen metall och cirkulära produktflöden.

− Sverige och EU är beroende av att importera många nyckelråvaror från länder som Kina, vilket innebär en enorm strategisk risk.

Miljö & Energi: Så skapar vi cirkulära flöden av kritiska metaller och mineraler

En del av arbetet handlar om att förbättra spårningen av materialflöden genom digitalisering och bättre datainsamling. En annan utmaning är att ändra synen på avfall, att det är en värdefull resurs.

IVA: Cirkulära flöden för att möta ökade behov av metaller och mineral (pdf)

Återanvändning handlar om att hålla produkter vid liv längre, vilket ofta innebär stora klimatfördelar. Att materialåtervinna en dator sparar 1,44 kilo koldioxidekvivalenter per kilo elektronikåtervinning, medan att återanvända en dator sparar omkring 280 kilo koldioxidekvivalenter.

IVA: Cirkulära flöden för att möta ökade behov av metaller och mineral (pdf)

Källor

Lämna ett svar